همكاران

كارشناس مسئول

تلفن: 13و88795912 داخلي7

ايميل: rairosh@kntu.ac.ir

قراردادهاي ارتباط با صنعت،

كارشناس مسئول كنترل پروژه و امور اجرايي قراردادها

پژوهشكده نصير،

پيشنهاد پروژه ها و مناقصات پژوهشي،

مشاوره امور قراردادهاي پژوهشي با صنايعو اعضاي هيات علمي

كارگروه ها و كميته هاي تخصصي پيشنهاد پروژه به صنعت، شناسايي استعدادهاي پژوهشي و معرفي به صنعت،

شناسايي اولويت هاي صنايع،

كارشناس مسئول

تلفن: 13و88795912 داخلي6

ايميل: rairosh@kntu.ac.ir

قراردادهاي ارتباط با صنعت،

پژوهشكده نصير،

كار آموزي،

امور سربازي،

كارشناس سامانه‌ي ساتع،

كارشناس كارگروه ارتباط با صنعت،

افرصت مطالعاتي صنعتي،

پيشنهاد پروژه ها و مناقصات پژوهشي،

مشاوره امور قراردادهاي پژوهشي با صنايع و اعضاي هيات علمي

كارگروه ها و كميته هاي تخصصي پيشنهاد پروژه به صنعت، شناسايي استعدادهاي پژوهشي و معرفي به صنعت،

شناسايي اولويت هاي صنايع،

 

مدير اداره

تلفن : 13و88795912 داخلي 3

ايميل: rairom@kntu.ac.ir

قراردادهاي ارتباط با صنعت،

قراردادهاي رياست جمهوري،

قراردادهاي صنايع نوين،

قراردادهاي اينترشيپ،

امور مربوط به اخذ اعتبار قراردادهاي پژوهشي از شوراي عتف/معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري وinsf،

دكتري پژوهش محور،

مشاوره امور قراردادهاي پژوهشي با صنايع و اعضاي هيات علمي،

پيشنهاد پروژه ها و مناقصات پژوهشي،

كارگروه ها و كميته هاي تخصصي پيشنهاد پروژه به صنعت،

شناسايي استعدادهاي پژوهشي و معرفي به صنعت،

شناسايي اولويت هاي صنايع،

پروژه هاي پژوهشي ويژه دانشگاه

مسئول وبسايت

گرنت فناوري

توانمندي‌هاي دانشگاه

تجاري سازي

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/27
تعداد بازدید:
113
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.