تعاريف

نخبه

نخبه به فرد برجسته و كارآمدي اطلاق مي شود كه اثر گذاري وي در توليد علم، هنر و فناوري كشور محسوس باشد و هوش،خلاقيت، كارآفريني و نبوغ

فكري
وي در راستاي توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و متوازن كشور گردد. احراز نخبگي افراد براساس آيين نامۀ
 
پيشنهادي هيئت امناء و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.

استعداد برتر

استعداد برتر به فردي اطلاق مي شود كه به صورت بالقوه نخبه بوده ولي هنوز زمين هاي لازم براي شناسايي كامل و يا بروز استعدادهاي ويژه او فراهم
 
نشده است.

نخبگان واستعدادهاي برتري كه در مؤسسات معتبر كشور در حال تحصيل هستند از جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان بهره مند مي شوند.

اعطاي اعتبار پژوهشي و نوآوري بنياد ملي نخبگان به نوآورن و مخترعان برگزيده.

مخترعان ومكتشفان

الف - برگزيدگان مسابقات و جشنواره هاي علمي معتبر داخلي و خارجي از قبيل جشنوارۀ بين المللي خوارزمي جشنوارۀ جوان خوارزمي و جشنوارۀ علوم  پزشكي رازي با معرفي وزارتين علوم و بهداشت و تأييد بنياد ملي نخبگان به عنوان استعداد برتر.
 
ب - برگزيدگان از ميان مخترعان و مكتشفان ايراني كه اختراع و اكتشاف آنان در مراجع ذيصلاح داخلي و يا خارجي به ثبت رسيده باشد به عنوان استعداد برتر   ( بنياد تعيين كننده مراجع ذيصلاح است(

اعطاي اعتبار ويژه پژوهشي بنياد ملي نخبگان ويژه پژوهشگران )استادياران( جوان)اعتبار مرحوم دكتر سعيدكاظمي آشتياني)

به آن دسته از استادياران دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي كشور كه كمتر از چهل سال داشته و بيش از سه سال از دريافت درجه دكتري و شروع به كار آنان در اين مراكز سپري نشده باشد و قبل از آن واجد شرايط نخبگي و استعداد برتر مصوب شورا يعالي انقلاب فرهنگي و هيئت امناء بنياد ملي نخبگان بوده باشند و يا در حين اين مدت مشمول شرايط مذكور گردند، اعتبار پژوهشي ويژه اي به نام اعتبار پژوهشي بنياد ملي نخبگان ويژه پژوهشگران جوان به منظور پيشبرد و ارتقاء پژوهش هاي آنان در رشته تخصصي مربوط اعطا مي شود.

حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري در زمينه پژوهشهاي مرتبط با امور نخبگان.

پژوهانه بنياد ملي نخبگان به دانشجويان نخبه و استعداد برتر، براي پيشبرد پروژه كارشناسي، پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري طبق شرايط زير پرداخت مي گردد:

۱- اين پژوهانه صرفاً جهت خريد مواد مصرفي و تجهيزات )شامل سخت افزار به غير از لپ تاب، نرم افزار و يا مواد آزمايشگاهي، و همچنين كتب درسي مرتبط با پايان نامه دانشجو( مي باشد.

۲- مركز ناظر اين شيو ه نامه، معاونت پژوهشي دانشگاه و يا معاونت آموزشي )به تشخيص دانشگاه( و يا موسسه محل اشتغال دانشجو مي باشد و تمامي هزينه هاي فوق بايد به تاييد استاد راهنما برسد.

۳- دانشجو مي تواند حداكثر تا ۵۰ % از اين پژوهانه را جهت استفاده از امكانات و تجهيزات در ساير موسسات در ارتباط با پايان نامه هزينه كند.

۴- تجهيزات خريداري شده )به جز كتاب( از محل اعتبار پژوهانه دانشجو، جزو اموال دانشگاه محسوب مي شود.

دانش آموختگانبرگزيدگان از ميان نفرات اول دانش آموخته رشته هاي دانشگاهي )كارشناسي و بالاتر( داخل كشور به عنوان استعداد برتر.

 

تاریخ به روز رسانی:
1392/09/18
تعداد بازدید:
1736
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.