ارتباط با صنعت
|
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۰ فروردين
| English |
 

نام خانوادگي

سمت

شرح وظايف

شماره تماس

ايميل

خانم محمدزاده

كارشناس

قراردادهاي ارتباط با صنعت،

 قراردادهاي رياست جمهوري،

 امور مربوط به اخذ اعتبار قراردادهاي پژوهشي از شوراي عتف/معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و insf،

دكتري پژوهش محور،

 مشاوره امور قراردادهاي پژوهشي با صنايع و اعضاي هيات علمي،

پيشنهاد پروژه ها و مناقصات پژوهشي،

كارگروه ها و كميته هاي تخصصي پيشنهاد پروژه به صنعت،  

شناسايي استعدادهاي پژوهشي و معرفي به صنعت،

 شناسايي اولويت هاي صنايع،

 استاد مهمان صنعت براي كارفرمايان،

پروژه هاي پژوهشي ويژه دانشگاه

13و88795912

داخلي 3

rairom@kntu.ac.ir

خانم صديقي

كارشناس

قراردادهاي ارتباط با صنعت،

قراردادهاي صنايع نوين،

 قراردادهاي اينترشيپ،

مشاوره امور قراردادهاي پژوهشي با صنايع و اعضاي هيات علمي،

پيشنهاد پروژه ها و مناقصات پژوهشي،

 كارگروه ها و كميته هاي تخصصي پيشنهاد پروژه به صنعت، شناسايي استعدادهاي پژوهشي و معرفي به صنعت،

 شناسايي اولويت هاي صنايع،

 استاد مهمان صنعت براي كارفرمايان،

گرنت فناوري،

 سايت ارتباط با صنعت

13و88795912

داخلي 2

rairose@kntu.ac.ir

خانم شفيعيان

كارشناس

قراردادهاي ارتباط با صنعت،

پژوهشكده نصير،

پيشنهاد پروژه ها و مناقصات پژوهشي،

مشاوره امور قراردادهاي پژوهشي با صنايع و اعضاي هيات علمي

 كارگروه ها و كميته هاي تخصصي پيشنهاد پروژه به صنعت، شناسايي استعدادهاي پژوهشي و معرفي به صنعت،

 شناسايي اولويت هاي صنايع،

 استاد مهمان صنعت براي كارفرمايان

13و88795912

داخلي 7

rairosh@kntu.ac.ir

خانم آقايي 

كارشناس و مسئول دفتر 

 كارآموزي و كارورزي

كسر خدمت سربازي

ثبت اختراع
 

پيگيري پيشنهادات پروژه

13و88795912

داخلي 1 

rairoag@kntu.ac.ir
 

 

1395/11/17 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكانK. N. Toosi Univesity of Technology