طرح پژوهانه

در اجراي بند د ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، مراحل تشكيل پرونده، داوري و تصويب پروژه هاي متقاضيان استفاده از اين تسهيلات حمايتي اين بند در سال 85 به شرح ذيل مي  باشد:
 

تعاريف:
وزارتين: شامل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
 

کارفرما (دستگاه سفارش دهنده): وزارتخانه، دستگاه اجرايي دولتي يا غيردولتی است كه تحقيق به سفارش او انجام مي گيرد، مديريت و نظارت بر اجراي پروژه را برعهده دارد، بهره بردار اصلي از نتايج پروژه است و در اجراي پروژه مشاركت مالي مي نمايد.
 

خودکارفرما: دستگاهي است که به بخشهاي تابعه يا وابسته خود سفارش كار پژوهشي و يا خدمات مشاوره بدهد. مركز تحقيقاتي در صورتي وابسته به دستگاه محسوب مي شود كه داراي وابستگي تشكيلاتي با آن دستگاه باشد به اين معني كه رييس آن توسط يك وزير يا رييس دستگاه تعيين گردد.
 

مشاور: فرد حقيقي يا دستگاه پژوهشی که انجام کار پژوهشی را بعهده می گیرد.
 

دستگاه پژوهشي(سفارش گيرنده): به دانشگاه، موسسه، واحد پژوهشي دولتي يا غيردولتي که داراي مجوز پژوهشي از يکی از وزارتين باشند، اطلاق مي شود كه انجام پروژه به آن سفارش داده مي شود.
 

پروژه پژوهشي: پروژه ای است که منجر به تولید علم (پژوهش بنیادی)، کاربرد علوم در حل مسائل موجود (پژوهش کاربردی)، تولید نمونه محصول یا روش جدید (پژوهش توسعه ای) یا تدوین دانش فنی (توسعه فناوری) شود.
 

مجري: فرد محققي است كه پروژه تحقيقاتي توسط وي و همكارانش انجام مي شود و عضو هيات علمي دانشگاه يا واحد پژوهشي سفارش گيرنده بوده و يا داراي قرارداد پژوهشي به مدت 3 سال از زمان شروع اجراي پروژه با واحد پژوهشي سفارش گيرنده باشد .
 

دبيرخانه: محل اخذ، تکميل، داوري و تائيد پروژه ها مي باشد که مستقر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و مسئول اطلاع رساني، ارائه فرمها و دستورالعمل، بررسي فرمها و انطباق پروژه با آئين نامه و دستورالعمل، ارسال آنها براي داوري و اعلام آخرين وضعيت کليه پروژه ها به کارفرما و مشاور مي باشد.
 

کميته 5 نفره: مرجع سياستگزاري و رفع اختلافات به منظور افزايش بازدهي و هدفمند شدن پروژه هاست و متشكل از يک نماينده از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، يک نماينده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، يك نماينده از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دو نماینده منتخب از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
 

انتخاب اصلح: روش انتخاب حداقل قیمت پیشنهادی است که با دعوت از کلیه مشاوران واجد شرایط از طریق سایت مربوطه اجرا می شود.

1- مشخصات:
الف - پروژه هاي پيشنهادي كه داراي حـداقل شـرايط زير هستند می توانند از تسهیلات این ردیف استفاده نمایند.

1- کارفرما غير پژوهشي باشد.
تبصره1: موسسه های پژوهش یا فناوری نمی توانند کارفرما باشند. (به جز آن بخش از وزاتخانه یا کارفرمایانی که با عنوان بخش تحقیقات هماهنگی پژوهش را به عهده دارند نه اجرای پژوهش)
تبصره2: در صورتیکه کارفرما يا دستگاه پژوهشي غیر دولتی باشد، ارسال موارد ذیل ضروری می باشد:
• اساسنامه شرکت یا مؤسسه؛
• آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی شرکت یا مؤسسه در خصوص اعضای هیات مدیره و بازرسین؛
• گزارشی از عملکرد پژوهشي فعالیت های پنج ساله گذشته شرکت یا مؤسسه (براي دستگاه پژوهشي)؛
• گزارش روزآمد از نحوه و چگونگی استفاده از نتایج حاصل از اجرای پروژه های مورد حمایت شرکت یا مؤسسه (براي كارفرما).

2- دستگاه پژوهشی دارای مجوز پژوهشی از وزارتین بر حسب مورد باشد.
تبصره: سقف قرارداد مشاوره مورد حمایت از مراکز علمی و پژوهشگاههای فاقد مجوز گروه یا واحد پژوهشی مرتبط، تا سقف صلاحیت فرد حقیقی مجری پروژه می باشد.

3- پروژه غیر تکراری، پژوهشي و غير بنيادي باشد.
تبصره1: طرحهایی که مسئله یا مشکل محور نمی باشند و اساساً مشکلی را حل نمی کند، همانند طرحهایی که با عناوینی نظیر بررسی، امکان سنجي، مطالعه و معادل این واژه ها باشد یا پروژه های که هدف آنها صرفاً شناسایی موضوع خاصی، یا فقط مطالعه تطبیقی باشند یعنی قید حل مسئله مطرح نباشد و یا حل مسئله موکول به طرح دیگری شود، از محل این ردیف حمایت نمی شوند.
تبصره2: پژوهشي بودن و تکراري نبودن پروژه توسط کارفرما و مشاور تأييد و تعهد شده باشد.
تبصره3: در طول مراحل بررسي، داوري و اجراي پروژه هر زمان که مشخص شود که پروژه تکراری، غیر پژوهشی و غير كاربردي است، بلافاصله متوقف و تأمين خسارت ناشي از اجراي پروژه به عهده كارفرما و مشاور بوده و متفقاً موظف به پرداخت خسارت به دولت می باشند.

4- كارفرما حداقل 40% مشارکت نقدي پروژه را تعهد كرده باشد.

5- پروژه تقاضا محور باشد یعنی کارفرمایی باید آن را سفارش داده باشد.

6- امكان حمايت از طرحهاي انتقال يا بومي سازي فناوري در قالب اين رديف بودجه وجود دارد.

7- مدت زمان اجرای پروژه حداکثر 24 ماه باشد.

8- در هر پروژه يك نفر از اعضاي هيأت علمي دستگاه پژوهشي بعنوان مجري انتخاب و بقيه بعنوان همكار در اجراي پروژه مشاركت داشته باشند و همكاران پژوهشي پروژه نيز از واحدهاي پژوهشي انتخاب شده باشند.
تبصره1: حداكثر يك نفر از پژوهشگران عضو در سازمان سفارش دهنده پروژه مي تواند بعنوان ناظر در اجراي پروژه مشاركت داشته باشد.
تبصره2: در صورتيکه دستگاه پژوهشي فاقد اعضاي هيأت علمي یا مجري از اعضاء هیأت علمی غیر عضو در آن دستگاه باشد، دستگاه پژوهشي با رعایت موارد ذیل می تواند از اعضای هیأت علمی سایر دستگاه هاي پژوهشی استفاده نماید:
1. موافقت دستگاه پژوهشی که مجری عضو آن است، کسب شده باشد؛
2. اقدام به انعقاد قرارداد پژوهشی به مدت 3 سال با مجری غیر عضو در دستگاه پژوهشي نمایند.

9ـ عنوان پروژه با مأموريت كارفرما و مشاور مرتبط باشد.


ب- پروژه های پیشنهادی که نمی توانند از تسهیلات این ردیف استفاده نمایند، عبارتند از:
1- سهم مشارکت کارفرما کمتر از 40% باشد.
2- سهم مشارکت کارفرما غیر نقدی باشد.
3- خودکارفرمایان
4- مشاور و کارفرما هر دو غير دولتي باشند.
5- کارفرما پژوهشی باشد.
6- پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
7- طرحهای که خروجی، نتیجه یا هدف آنها چاپ مقاله یا ارایه یک سند علمی باشد.
8- مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري نمي توانند بعنوان مشاور مستقل باشند.

ج- شرایط لازم و ضروری برای انتخاب سازمان پژوهشی یا کارفرما:
1- شركتهاي پژوهشي كه در پاركها و مراكز رشد فعاليت مي كنند، مي توانند بعنوان مشاور از تسهيلات اين ماده استفاده نمايند، كه در اين صورت سهم مشاركت دولت به پارك يا سازمان مؤسس مركز رشد ابلاغ خواهد شد.
2- شركتهاي غير پژوهشي مستقر در پاركها و مراكز رشد مي توانند بعنوان كارفرما از تسهيلات اين ماده استفاده كنند، كه در اين صورت چنانچه دستگاه پژوهشي غير دولتي باشد، سهم مشاركت دولت به پارك یا مركز رشد و در صورت نداشتن رديف اعتباري مستقل به سازمان مؤسس آن ابلاغ خواهد شد. همچنين لازم است علاوه بر كارفرما و مشاور، پارك و يا سازمان مؤسس مركز رشد در انعقاد قرارداد مشاركت نمايد.
3- درصورتيکه کارفرما غيردولتي باشد، دستگاه پژوهشي بايد دولتي و داراي رديف بودجه باشد.
تبصره: درصورتيکه كارفرما غيردولتي باشد، ضروري است تمام سهم مشارکت (40%) را از ابتدا پيش پرداخت نمايد.

د- مدارك مورد نياز براي تكميل پرونده با رعايت موارد فوق عبارتند از:
- فرم پيشنهاد پروژه استفاده ازتسهیلات بند د ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه کشور در سه نسخه و قرارداد چهارجانبه در پنج نسخه ضروري است. قرارداد چهارجانبه پس از تأييد فرم پيشنهاد پروژه در مرحله داوري تكميل و به دبيرخانه ارسال گردد.
- سوابق پژوهشي مجري و همكاران اصلي پژوهشگر؛
- گواهي عضويت مجري در دستگاه پژوهشي؛
- فايل الكترونيكي فرم پيشنهاد پروژه و سوابق پژوهشي مجری و همکاران اصلی
توجه : ضروری است تمامي فرمها با مهر و امضاي اصل بوده و از ارسال فرمهاي دست نويس و يا كپي اجتناب شود.

2- تشکیل و تکمیل پرونده:
1- پروژه های واصله پس از بررسی، تشکیل پرونده می شود و در لیست اصلی وارد و بر روی پایگاه اطلاعاتی دبیرخانه اعلام می شود. سپس وارد مرحله تکمیل خواهند شد تا پس از بررسی و انطباق شرایط و مدارک با ضوابط و دستورالعمل اجرایی، وارد مرحله داوری شوند.
2- براي كاهش زمان تصويب پروژه، رعايت شرايط و ارسال مدارک فوق ضروري مي باشد. در صورت وجود نقص در مدارك، طولاني شدن تكميل يا عدم تکميل مدارك، پروژه عودت داده مي شود.
3- به منظور كاهش زمان و حجم مكاتبات اداري، توصيه مي شود (حتي الامكان) مدارك و مستندات مجموعه پروژه هاي پيشنهادي، به صورت تجميع شده، از طريق نماينده کارفرما يا مشاور به دبيرخانه ارسال شود.

3ـ داوري
1- پروژه هاي واصله پس از تکميل پرونده بر اساس شيوه نامه ويژه اي (موجود بر روي پايگاه اطلاعاتي) در سير مراحل داوري قرار مي گيرد.
2- پروژه هایی که از طرف کارفرما ارجاع شده باشد (مشاورمشخصی نداشته باشند) بصورت انتخاب اصلح بین مراکز علمی کشور، به منظور ایجاد فرصتهای برابر از طریق سایت مربوطه اطلاع رسانی می شود.
تبصره: پروژه هایی که از طریق انتخاب مشاور اصلح اعلام شوند (مشاور مشخصی نداشته باشند) در اولویت بررسی و حمایت قرار خواهند گرفت.
3- پروژه هایی که در راستاي اولويتهاي پژوهشي و فناوري مصوب شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری باشند، در اولویت تصويب قرار خواهند گرفت.
4- طرحهایی به هنگام درخواست استفاده از حمایت های این ردیف، کارفرما و مشاور مشخص داشته باشند، در طول مدت داوري در سايت دبيرخانه به نمايش گذاشته مي شود، چنانچه ظرف مدت 2 هفته اعلام روي سايت، مشاور دیگری با حداقل 20% کمتر از بهاي فعلی خواستار انجام پروژه باشد، به شرطي كه ساير صلاحيت هاي لازم را داشته باشد، انجام پروژه به مشاور جدید واگذار می شود در غیر اینصورت معادل مبلغ کاهش یافته از بهاي پیشنهادی پروژه، از مبلغ حمايت کسر می شود.
5- پروژه هایی که در مرحله داوری قرار می گیرند، حسب مورد به کمیته های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.
6- صلاحیت مشاوران برای انجام مشاوره (از نظر تخصص و توان انجام کار) براساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (20637/ت 28437 ه مورخ 23/04/1383) خواهد بود.
تبصره1: در شرایط حاضر و فقط برای این ردیف مرجع تشخیص صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
تبصره2: برای حمایت از شبکه ها، چنانچه شبکه یا بخشی از یک شبکه بخواهد بعنوان مشاور مجری یک پروژه باشد، رتبه صلاحيت آن در عدد 5/1 ضرب خواهد شد تا از سقف اعتباری بیشتری بهرمند شود.

4- تصويب:
1- اعلام تصويب پروژه ها به کارفرما، دستگاه پژوهشي و معاونت پژوهشي وزارتخانه مرتبط با کارفرما اطلاع رساني خواهد شد.
2- مشاور و کارفرما موظفند بعد ازدريافت نامه تصويب پروژه توسط دبیرخانه فرم قرارداد را در دو نسخه تأييد (با مهر و امضاء) و به دبيرخانه ارسال نمایند. (شرح خدمات قرارداد برابر با شرح خدمات فرم پيشنهاد پروژه باشد.)
3- كارفرما و دبيرخانه در پرداخت هزينه پروژه شريك هستند و هماهنگ عمل مي كنند.
4- اعلام وصول اعتبار دريافتي از كارفرما با تأييد آن توسط مسئول امور مالي و رئيس پژوهشي و با تاكيد بر نام پروژه، اعتباركل، نام كارفرما، و شماره چك يا شماره قرارداد اعلام شود (دبيرخانه ازدريافت تأییدیه های كه فاقد موارد فوق باشند معذور مي باشد) و همچنين ضروري است هر پرداخت از سهم مشاركت كارفرما به دبيرخانه اعلام شود.
5- در صورت غير دولتي بودن مشاور، ابلاغ اعتبار به كارفرما خواهد شد.
تبصره: درصورتي تخصيص اعتبار به مرحله ابلاغ نهايي مي رسد که کارفرما به تعهد خود بموقع اقدام نموده و پروژه خاتمه یافته باشد و تأیید اتمام پروژه توسط کارفرما (دستگاه سفارش دهنده) همراه با گزارش نهایی به دبیرخانه ارسال شده باشد.
6- پرداخت سهم دولت با نظارت دبیرخانه و حداكثر متناسب با پرداخت کارفرما و گزارش پیشرفت کار طبق زمانبندی صورت می گیرد.
7- در صورتیکه کل سهم کارفرما در مرحله اول پروژه واریز شود بعنوان پیش پرداخت تلقی شده و مابقی هزینه پروژه متناسب با گزارش پیشرفت کار مورد تأیید کارفرما پرداخت خواهد شد.
تبصره: حداقل 10% از سهم دولت به عنوان حسن انجام کار تا زمان پایان پروژه و تسویه با مراجع مربوطه پرداخت نخواهد شد .
8- به منظور پرهيز از مشکلات احتمالي (نظير تعدد ابلاغ اعتبار و ...) ابلاغ اعتبار پروژه هاي مصوب (حتي الامكان) در سه مرحله به ترتيب ارديبهشت ماه، مرداد ماه، و آذر ماه هر سال انجام مي شود.
9- در صورتی که یک مجری بیش از یک پروژه داشته باشد، پروژه های دیگر بر اساس ضوابط مندرج در داوری در نوبت قرار می گیرند و ابلاغ اعتبار نخواهد شد.
تبصره: درصورتيكه بيش از70% از گزارش پيشرفت كارپروژه (پس از تاييد سازمان كارفرما) به دبيرخانه ارسال شود پروژه هاي بعدي با رعايت سقف اعتباري ابلاغ اعتبارخواهد شد.
10- ضروري است مراحل پرداخت سهم مشاركت متناسب با تاييد مراحل پيشرفت كار توسط کارفرما و مطابق با جدول زمانبندي فرم پيشنهاد پروژه و قرارداد باشد.
11- مجري پروژه موظف است گزارش پيشرفت كار را مطابق زمانبندي مندرج در قرارداد و گزارش نهايي را در خاتمه پروژه و پس از تائيد کارفرما به دبيرخانه و كارفرما ارائه دهد. لازم است گزارش نهايي در دو نسخه به صورت تايپ و صحافي شده در اختيار كارفرما و دبيرخانه قرار گيرد.
12- مسئوليت اصلي نظارت براجراي پروژه برعهده کارفرماست. كارفرما موظف است پس از پايان طرح تحقيقاتي، گزارشي از عملياتي كردن و بكارگيري نتايج حاصل شده را به دبيرخانه ارسال نمايد. هرگونه پرداخت به مشاور منوط به تأييد كارفرما است.
13- مسئوليت اصلي اجراي پروژه بر عهده مشاور مي باشد، بنابراين چنانچه پروژه در دبيرخانه تصويب و ابلاغ اعتبار شده باشد و كارفرما نيز طبق تعهداتش عمل كرده باشد، مشاور در صورت انصراف از انجام پروژه، موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.
14- در صورت افزايش هزينه انجام پروژه بعد از تصويب آن در دبيرخانه، تعهد اضافه هزينه انجام پروژه بر عهده كارفرماست.
15- سهم مشارکت دولت (60%) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دستگاه پژوهشی یا کارفرما (حسب مورد) که دارای پروژه های مصوب هستند، ابلاغ می شود تا پس از واريز اعتبار سهم کارفرما جمعاً در اختيار مجري پروژه قرار گيرد. و همچنين كسورات قانوني وتهيه لوازم و تجهيزات مورد نياز پروژه مربوط به اين قرارداد به عهده مجري پروژه مي باشد.
16- سهم 40% کارفرما و حق الزحمه مجري بدون کسر ماليات پرداخت خواهد شد.
17- در صورت عدم پرداخت سهم مشارکت يا انصراف کارفرما دولت تعهدي نسبت به پرداخت مابقي هزينه هاي پروژه ندارد لذا کارفرما موظف به پرداخت حق الزحمه و خسارت به مجري و سازمان پژوهشی و دولت مي باشد. بديهي است پذيرش پروژه هاي پژوهشي در آينده منوط به حسن سابقه كارفرما خواهد بود.
18- در صورت انصراف مجري، دستگاه پژوهشي و کارفرما در هر مرحله از اجراي پروژه، مراتب بايد به صورت كتبي، با ذكر دلايل، جهت تاييد و اتخاذ تصميمات مقتضي، به دبيرخانه اطلاع داده شود تا كميته پنج نفره در اين رابطه تصميم گيري نمايند.
19- تجهیزاتی که هزينه آنها جزء هزینه های مستقیم پروژه است، یعنی اقلامی که در تولید نمونه محصول بکار می رود، از محل این ردیف قابل پرداخت است.
20- تجهیزات سرمایه ای (اقلام غیر مصرفی) جزء هزینه های پروژه محسوب نشده و در قالب این ردیف حمایت نمی شوند. هزینه تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، ماشین های اداری، وسایل ارتباطی، کمک به برگزاری سمینارها، همایشها و کارگاههای آموزشی، هزینه های سفر خارجی، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان، خرید خودرو و نظایر آن از محل این ردیف پرداخت نمی شود. بنابراین سقف مجاز بالاسری برای دستگاه پژوهشی با توافق مشاور و مجري وپس از تأييد در مرحله داوري حداکثر20% می باشد.
21- مالکیت مادی و معنوی پروژه با کارفرماست، مگر اینکه دستگاه پژوهشی با کارفرما از طریق عقد قرارداد به توافق رسیده باشد.

5- اطلاع رساني:
1- دبيرخانه مرجع اطلاع رساني، ارائه پاسخ و مسئول كليه ارتباطات با كارفرما و مشاور است. براين اساس آخرين وضعيت پروژه ها به سازمانهاي فوق اعلام و همزمان روي پايگاه اطلاعاتي دبيرخانه قرار مي گيرد.
2- بانک اطلاعاتي دبيرخانه آخرين وضعيت پروژه هاي درحال تکميل، داوري و عودتي و فهرست پروژه هاي مصوب به تفکيک كارفرما و دستگاه پژوهشي، فرمها ودستورالعمل را بر روي سايت اعلام مي نمايد.
3- نسخه اي از مکتوبات پروژه های مورد حمایت به منظور دسترسی همگان در اختیار مرجعی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می کند، قرار می گیرد.


تاریخ به روز رسانی:
1389/01/29
تعداد بازدید:
1881
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.